Dr. Ujang Suratno, SH., MH.

Dr. Didi Nursidi, SH., MH.

Tatang Odjo Suardja, SH., MH.

Suhaendi Salidja, SH., MH.

Dr. Adnan Murya, SH., MM.

Dr. Hamjah, SH., MH.

Dr. Ihat Subihat, SH., MH.

Dr. Dudung Indra Ariska, SH., MH.

Syamsul Bahri Siregar. SH., MH.

Murtiningsih Kartini, SH., MH.

Atoillah Kharim, SH., MA.

Kodrat Alam, SH., MH.

Suharto Soewondo, SH., CN.

Adi Kusyandi, SH., MH.

Syaefullah Yamin, SH., MH.

Aris Supomo, SH., MH.

Suhendar, SH., MH.

Sudriyo, SH., Sp-1.

Tri Setiady, SH., MH.

Siti Sumartini, SH., MH.

Imas Khaeriyah Primasari, SH., MH.

Eri Eka Suharini, SH., M.Kn.

Saeful Kholik, SH., MH.